Sosok

Sosok Syeikh Baha’i

Sang Arif yang Menguasai Banyak Disiplin Ilmu Pengetahuan

Muhammad bin Husein bin Abdul Shamad Haritsi yang lebih dikenal dengan Syeikh Baha’i lahir pada 953 Hq di kota Baalbek, Lebanon. Bila diurut ke atas, nasab Syeikh Baha’i sampai kepada Harits al-Hamadani, seorang sahabat dekat Imam Ali (Tharaif al-Mitsal, Sayyid Ali Boroujerdi, Tahqiq: Sayyid Mahdi ar-Rajai, cetakan pertama, 1410, jilid 2, hal 392).

Syeikh Baha’i sejak kecil mengikuti ayahnya ke Iran. Sementara kakeknya sebagai pendukung pemerintahan Safavi yang baru terbentuk merasa khawatir akan bahaya pasca syahadah Syahid Tsani membuatnya pergi dari kota kelahirannya di Lebanon menuju Iran.

Syeikh Baha’i menyelesaikan sebagian pendidikan dasarnya di Baalbek. Di masa pemerintahan Shah Tahmasab I, Syeikh Baha’i pergi ke Isfahan dan di sana beliau belajar pelbagai ilmu pengetahuan dan dalam waktu singkat beliau telah dikenal sebagai orang pandai dan dihormati oleh Shah Abbas Safavi. Syeikh Baha’i sendiri seorang yang memiliki hobi berpetualang dan yang paling penting, keinginan kuatnya untuk mencari ilmu. Motivasi lain dari perjalangan panjangnya ini adalah orang-orang dekat Shah Abbas Safavi benci menyaksikan posisi yang dimiliki Syeikh Baha’i.

Syeikh Baha’i seorang arif dan dapat dikata seorang arif terbesar di masanya. Oleh karenanya, beliau punya kemiripan Mir Damad dan Mir Fandarski. Syeikh Baha’i memiliki buku kumpulan syair matsnawi dengan gaya Maulana, sementara syair ghazalnya punya kemiripan dengan ghazaliyat Hafez Shirazi. (Tadzkirah al-Qubur, Syeikh Abdolkareem Gazi, cetakan pertama, 1405, Tsaqafi Isfahan, hal 60).

 

Perjalanan

Syeikh Baha’i menghabiskan 30 tahun dari usianya dalam perjalanan dan beliau telah mengunjungi banyak kota dan negara.

1. Pasca pendidikan dasarnya, beliau melakukan perjalanan dari Isfahan ke Irak dan Hijaz. Di dua kota ini beliau mengunjungi tempat-tempat ziarah dan melaksanakan ibadah haji.

2. Dalam sebuah perjalanan dari Isfahan ke Masyhad bersama Shah Abbas Kabir, beliau melakukannya dengan jalan kaki.

3. Perjalanan ke Mesir dan di sana beliau menulis bukunya yang terkenal Kasykul.

4. Perjalanan ke negara-negara seperti Roma, Syam dan Baitul Maqdis dilakukan setelah kembali dari Mesir.

5. Dari Syam beliau melanjutkan perjalanannya ke kota Halab dan di akhir usianya, Syeikh Baha’i kembali ke Isfahan dan tinggal di sana hingga akhir hayatnya.

Komprehensif

Satu dari keistimewaan Syeikh Baha’i adalah penguasaannya yang luar biasa atas pelbagai disiplin ilmu. Beliau menguasai tafsir, hadis, fiqih, ushul fiqih, rijal, filsafat, dua bahasa, matematika, perbintangan, sastra Persia dan ilmu-ilmu yang lain dan memiliki lebih dari 80 karya tulis.

Mohammad Taqi Majlisi, ayah Allamah Majlisi terkait kelebihan Syeikh Baha’i ini menulis:

“Saya belum pernah melihat pribadi yang menguasai banyak ilmu seperti beliau.” (Syarh Faqih, mengutip dari buku Takmilah Amal al-Amil, Sayyid Hasan Sadar)

“Sebagian dari buku Syeikh Baha’i seperti Miftah al-Falah termasuk buku referensi dan banyak ulama yang mensyarahinya atau membuat catatan pinggir. Beliau punya kemampuan luar biasa di bidang arsitektur dan alat penentu waktu. Beliau banyak mendisain bangunan termasuk makam suci Imam Ali di Najaf, masjid Isfahan dan Manar Jonban, kamar mandi hangat Isfahan dan masih banyak lagi bangunan bersejarah lain. Di sisi lain, pribadi beliau begitu agung, sehingga Ahli Sunnah menganggapnya bermazhab Sunni, dan kalangan sufi menganggapnya sebagai tokoh sufi.

Guru

Guru-guru Syeikh Baha’i tidak terbatas pada mereka yang mengajarkan di kota tempat tinggalnya. Di setiap daerah yang disinggahinya, beliau pasti belajar kepada guru-guru besar daerah itu. Ayahnya, Husein bin Abdul Shamad, Syeikh Abdul Malik Karaki, anak Muhaqqiq Karaki (993 M) Syeikh Abdullah Yazdi, Mulla Ali Madzhab Modarres di bidang ilmu-ilmu rasional dan matematika, Syeikh Ahmad Kojai yang dikenal dengan sebutan Pir Ahmad yang tinggal di Qazvin, Imad ad-Din Mahmoud Nitasi di bidang kedokteran, Muhammad bin Abi al-Hasan Bakri, gurunya di al-Azhar, Mesir (Muqaddimah al-Itsna ‘Asyariyah karya Syeikh Baha’i, Muhammad al-Hasoun) merupakan sebagian dari guru-guru beliau.

Karya

Sekalipun beliau banyak melakukan perjalanan ke pelbagai daerah dan negara serta memiliki posisi eksekutif di kerajaan Safavi, Syeikh Baha’i memanfaatkan segala fasilitas yang dimilikinya untuk menyebarkan agama. Tapi pada saat yang sama, beliau tidak lupa untuk menulis dan melahirkan banyak karya di pelbagai disiplin ilmu. Sebagian dari karya beliau seperti:

1. Miftah al-Falah fi Amal al-Yaum wa al-Lailah.

2. Al-‘Urwah al-Wutsqa, tafsir surat al-Fatihah.

3. Masyriq al-Syamsain, tafsir ayat-ayat hukum.

4. Hadaiq al-Muqarribin, syarah Shahifah as-Sajjadiyah.

5. Jami’ Abbasi, buku fiqih hingga pembahasan akhir masalah haji.

6. Al-Itsna ‘Asyariyaat, buku fiqih yang membahas masalah thaharah hingga haji.

7. Al-Fawaid al-Shamadiyah, buku nahwu.

8. Bahr al-Hisab, buku yang membahas terperinci dalam bidang matematika dan lain-lain.

Selain itu, beliau juga menulis dalam bahasa Persia seperti Kasykul dan buku pertama dengan judul seperti ini untuk pertama kali ditulis oleh Syeikh Baha’i dan setelah itu banyak buku-buku yang ditulis oleh ulama dengan nama ini. Syarh Chel Hadis merupakan buku kumpulan 40 hadis yang terbaik. Beliau juga memiliki kumpulan syair dalam bahasa Arab dan Persia.

Wafat

Beliau meninggal dunia pada tahun 1030 Hq dan dikebumikan di kota Isfahan kemudian dipindah ke kota Masyhad, di komplek makam suci Imam Ridha. Shalat mayyit dipimpin oleh muridnya Majlisi I dan diikuti oleh jamaah hampir 50 ribu orang.

Komentari Artikel Ini

comments

%d blogger menyukai ini: